REST Là gì ?

REST (Representational State Transfer) là 1 phong cách kiến trúc hệ thống hypermedia (phương tiện thông tin phi tuyến) phân tán. Hiện nay, REST là lựa chọn phổ biến nhất để phát triển API, REST API hoặc RESTful API được thiết kế để tận dụng các giao thức hiện có. Mặc dù REST có thể... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑