Event Loop in Javascript

Khác với các ngôn ngữ khác thằng javascript nó thực hiện đơn luồng, chính vì vậy việc thực thi song song 2 câu lệnh là việc KHÔNG THỂ. Javascript là một ngôn ngữ đồng bộ nhưng nó lại có khả năng xử lí bất đồng bộ Ví dụ: Nếu là động bộ thì code nó... Continue Reading →

[Encoding – Javascript] Xử lý encoding trong javascript (validate, check, convert characters)

Bài toán tổng quát Dựa trên chuỗi kí tự được nhập bởi người dùng để thực hiện các yêu cầu sau từ client bằng javascript: Validate dữ liệu, chỉ cho phép người dùng nhập các kí tự có trong bảng mã SHIFT-JIS, JIS, UTF-8, UTF-16, EUCJP, UNICODE,… và đồng thời show cho enduser biết kí... Continue Reading →

Coding experience series

To day we discuss about convention of naming object property in javascript. In javascript, an object is usually declared like that: example = {propertyName: "propertyValue", otherName: "otherValue"} or example1 = {"propertyName": "propertyValue", "otherName": "otherValue"} In two case, it works same. You can access property of object not only "." operator but "[]" like that: example.propertyName ===... Continue Reading →

React Native Overview

What  React Native? React Native is a JavaScript framework for writing real, natively rendering mobile applications for iOS and Android. It’s based on React, Facebook’s JavaScript library for building user interfaces, but instead of targeting the browser, it targets mobile platforms. React Native is a powerful framework for cross-platform development. One technology, one codebase, multiple devices,... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑