UNITY – Test giao diện game sử dụng Device Simulator

Giới thiệu Device Simulator là 1 cửa sổ mới thay thế cho cửa sổ Game Editor truyền thống. Với các tính năng mới và tiên tiến hơn cửa sổ này sẽ giúp chúng ta nhìn được các thành phần giao diện thực tế như trên thiết bị thật. Do đó tiết kiệm thời gian testing... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑