[Encoding – Javascript] Xử lý encoding trong javascript (validate, check, convert characters)

Bài toán tổng quát Dựa trên chuỗi kí tự được nhập bởi người dùng để thực hiện các yêu cầu sau từ client bằng javascript: Validate dữ liệu, chỉ cho phép người dùng nhập các kí tự có trong bảng mã SHIFT-JIS, JIS, UTF-8, UTF-16, EUCJP, UNICODE,… và đồng thời show cho enduser biết kí... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑