Ứng dụng Computer Vision trong thời đại COVID-19 (1): Theo dõi và lên cảnh báo vi phạm khoảng cách an toàn

COVID-19で社会的距離を管理するシステム。(左)実データで行った認識結果(引用:https://github.com/JohnBetaCode/Social-Distancing-Analyser);(右)シミュレート・データで行った実験結果。Ứng dụng theo dõi khoảng cách xã hội trong thời đại COVID-19. Ảnh bên trái (Source: https://github.com/JohnBetaCode/Social-Distancing-Analyser). Ảnh bên phải: thử nghiệm của chúng tôi trên dữ liệu giả lập (synthetic video). この投稿は、コンピューター・ビジョンの基礎技術を紹介する記事の一つです。 Bài viết này nằm trong chuỗi bài giới thiệu công nghệ xử lý hình ảnh thông minh hay gọi là thị giác... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑