PUPPETEER – CÀO DATA TỪ WEBSITE

Trước khi bắt đầu vào code thì chúng ta tìm hiểu sơ chút lý thuyết Headless browser là gì? Làm được trò gì?  Muốn biết Puppeteer làm được trò gì, ta phải hiểu về khái niệm Headless browser – dịch cho vui là browser không đầu, tức là browser chạy mà không cần giao diện. Ủa chạy... Continue Reading →

Keras vs. TensorFlow – Which one is better and which one should I learn?

Should I be using Keras vs. TensorFlow for my project? Is TensorFlow or Keras better? Should I invest my time studying TensorFlow? Or Keras? I’ll continue to discuss the Keras vs. TensorFlow argument and how it’s the wrong question to be asking. From there we’ll implement a Convolutional Neural Network (CNN) using both the standard keras ... Continue Reading →

Digital Transformation là gì? Xu hướng nào Digital Transformation trong năm 2020?

Digital Transformation là gì?Digital Transformation có nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới, nhanh và thường xuyên thay đổi để giải quyết các vấn đề thường sử dụng điện toán đám mây, giảm sự phụ thuộc vào phần cứng do người dùng sở hữu nhưng... Continue Reading →

Real-time Animated Storytelling in Unity (part1)

In this official course, you will learn Real-time Animated Storytelling, allowing you to create your own 3D animations with cutting-edge technology. During the course, you will develop pre-visualization skills, learn to create an environment and props, animate characters, film a story, and refine your Scene with lighting and effects. As an artist and storyteller, you... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑