Cron job in laravel

Bước 1: Install Laravel Trong bước này, nếu bạn nào chưa tải source laravel về, thì bạn dùng lệnh dưới đây để download composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravelCronjob "6.*" Bạn có thể lên trang chủ để xem tại đây Bước 2: Create Command Ở bước này, bạn chạy lệnh dưới để tạo file php artisan make:command... Continue Reading →

[Laravel Tutorials] – Bài 3: Thiết lập cấu hình trong Laravel

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các cấu hình trong Laravel Framework để dự án hoạt động tốt. Chúng ta sẽ thiết lập các cấu hình cơ bản trong file config và environment Thiết lập cấu hình cơ bản Tạo Application Key php artisan key:generate Thiết lập môi trường Để... Continue Reading →

In App Purchase – Receipt Validation

Giới thiệu Sau khi xử lý mua In-App Purchases chúng ta có thể sẽ cần xác thực hoá đơn với App Store. Chúng ta sẽ có thể lấy thông tin chi tiết về việc mua bán, sau đó có thể lưu trữ các thông tin này lại lên database. Có 2 cách để thực hiện:... Continue Reading →

[Laravel Tutorials] – Bài 1: Cài đặt

Laravel là một Framework PHP mạnh mẽ trong phát triển web hiện nay. Trong khóa học này bạn sẽ được tìm hiểu về kiểu kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong lập trình web và cách sử dụng MVC trong Laravel. I. Những yêu cầu Cài đặt ComposerCài đặt Xampp (Apache, mySql, ...) II. Cài đặT LARAVEL PROJECT... Continue Reading →

Design Pattern – Adapter/Wrapper

1. Adapter Pattern là gì? Adapter Pattern is a structural design pattern that convert the interface of a class into another interface clients expect. Adapter lets classes work together that couldn’t otherwise because of incompatible interfaces. Adapter Pattern (Người chuyển đổi) là một trong những Pattern thuộc nhóm cấu trúc (Structural Pattern). Adapter Pattern cho phép các inteface (giao diện)... Continue Reading →

Các HTTP Response Status Code

Làm việc với API, code server hoặc nhận response ở client thì chắc đã quá quen với những con số tiêu biểu như 200, 404, 500.. và đó chính là các status code của http. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhiều hơn về các status code trong bài viết này. Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết liệu một yêu... Continue Reading →

PHP PEAR Send email sample

1. Installation pear install -a Mail 2. Code sample <?php require_once "Mail.php"; $host = "smtp.awsvietnam.cloud"; $port = 587; $username = "you@your-email-here.com"; $password = "YourPasswordHere"; $from = "website <you@your-email-here.com>"; $to = "Me <to@to-email-here.com>"; $subject = "Hi!"; $body = "Hi,\n\n Test from my website"; $headers = array ('From' => $from, 'To' => $to, 'Subject' => $subject); $smtp... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑