Cron job in laravel

Bước 1: Install Laravel Trong bước này, nếu bạn nào chưa tải source laravel về, thì bạn dùng lệnh dưới đây để download composer create-project --prefer-dist laravel/laravel laravelCronjob "6.*" Bạn có thể lên trang chủ để xem tại đây Bước 2: Create Command Ở bước này, bạn chạy lệnh dưới để tạo file php artisan make:command... Continue Reading →

DDOS là khỉ gì ?

Có 1 kiểu tấn công vào website mà chúng ta không thể nào chống được, dù có làm thế nào đi nữa: DDOS. Đây cũng là một từ rất hay dc nhắc đến và rất phổ biến tại VN. “Sáng ngủ dậy, đi DDOS răng xong thấy tô bún riêu vợ DDOS để sẵn trên... Continue Reading →

Tìm hiểu về các loại kiểm thử – Test Types

Tìm hiểu về các loại kiểm thử - Test Types Trong kiểm thử Test Type được chia thành 4 loại: Testing of function ( Functional testing)Testing of software product characteristics (Non - Functional testing)Testing of software structure/architecture ( Structural testing)Testing related to changes (Confirmation and regression testing) 1. Testing of function ( Functional testing) Kiểm... Continue Reading →

In App Purchase – Receipt Validation

Giới thiệu Sau khi xử lý mua In-App Purchases chúng ta có thể sẽ cần xác thực hoá đơn với App Store. Chúng ta sẽ có thể lấy thông tin chi tiết về việc mua bán, sau đó có thể lưu trữ các thông tin này lại lên database. Có 2 cách để thực hiện:... Continue Reading →

STATIC TESTING – KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1)

STATIC TESTING - KIỂM THỬ TĨNH (Phần 1) 1. Static testing là gì? Ngược lại với dymanic testing (kiểm thử động), kiểm thử động yêu cầu phải chạy phần mềm để test. Còn kiểm thử tĩnh là kĩ thuật kiểm tra các tài liệu (review) và tự động phân tích cú pháp (static analysis) của... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑