In App Purchase – Receipt Validation

Giới thiệu Sau khi xử lý mua In-App Purchases chúng ta có thể sẽ cần xác thực hoá đơn với App Store. Chúng ta sẽ có thể lấy thông tin chi tiết về việc mua bán, sau đó có thể lưu trữ các thông tin này lại lên database. Có 2 cách để thực hiện:... Continue Reading →

Design Pattern – Adapter/Wrapper

1. Adapter Pattern là gì? Adapter Pattern is a structural design pattern that convert the interface of a class into another interface clients expect. Adapter lets classes work together that couldn’t otherwise because of incompatible interfaces. Adapter Pattern (Người chuyển đổi) là một trong những Pattern thuộc nhóm cấu trúc (Structural Pattern). Adapter Pattern cho phép các inteface (giao diện)... Continue Reading →

Các HTTP Response Status Code

Làm việc với API, code server hoặc nhận response ở client thì chắc đã quá quen với những con số tiêu biểu như 200, 404, 500.. và đó chính là các status code của http. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhiều hơn về các status code trong bài viết này. Mã trạng thái phản hồi HTTP cho biết liệu một yêu... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑