How to call a Microsoft Graph API from Azure Logic App

You can use the Microsoft Graph API to build apps for organizations and consumers that interact with the data of millions of users. With Microsoft Graph, you can connect to a wealth of resources, relationships, and intelligence, all through a single endpoint: https://graph.microsoft.com. For additional information refer to https://docs.microsoft.com/en-us/graph/overview link. Before using the APIs from the Microsoft Logic... Continue Reading →

LẤY THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG TỪ AZURE ACTIVE DIRECTORY VỚI ỨNG DỤNG AZURE SSO CỦA MICROSOFT

Khi làm việc với tính năng Azure SSO (single-sign-on) đăng nhập một lần của microsoft thông qua Azure Active Directory (AAD ) việc cần thiết của mỗi developer chúng ta là lấy được thông tin của user thông qua AAD để hiện thị các thông tin lên site của chúng ta cũng như các thông... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑