Localstack – A fully functional local AWS cloud stack

LocalStack provides an easy-to-use test/mocking framework for developing Cloud applications. Installation Read document at https://github.com/localstack/localstack.At this tutorial, we will use docker and docker compose Running using docker compose Create a docker-compose.yml file with content version: '2.1' services: localstack: image: localstack/localstack-full network_mode: bridge ports: - "4566:4566" - "4571:4571" - "${PORT_WEB_UI-8080}:${PORT_WEB_UI-8080}" environment: - SERVICES=${SERVICES- } - DEBUG=${DEBUG-... Continue Reading →

15 thói quen cần biết để có cách làm việc hiệu quả

Nếu kiên trì thực hiện những điều này, bạn sẽ nhanh chóng hình thành thói quen tốt và biết cách làm việc hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống. 15 thói quen bạn cần áp dụng ngay:  1. Cách làm việc hiệu quả: Gắn bó với quy trình, không phải mục tiêu Ví dụ,... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑