Event Loop in Javascript

Khác với các ngôn ngữ khác thằng javascript nó thực hiện đơn luồng, chính vì vậy việc thực thi song song 2 câu lệnh là việc KHÔNG THỂ. Javascript là một ngôn ngữ đồng bộ nhưng nó lại có khả năng xử lí bất đồng bộ Ví dụ: Nếu là động bộ thì code nó... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑