Tìm hiểu về kiểm thử hệ thống ( System Testing)

Neos Vietnam technology

Trong kiểm thử phần mềm, người kiểm thử thực hiện nhiều cấp độ kiểm thử khác nhau. Từ unit testing đến acceptance testing, đảm bảo rằng tất cả các thành phần của sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ trở ngại nào. Được thực hiện sau khi integration testing và trước khi acceptance tests, system test là một trong những cấp độ kiểm thử phần mềm, sẽ được thảo luận chi tiết dưới đây.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-4.png

1. Kiểm thử hệ thống là gì?

Kiểm thử hệ thống là cấp độ kiểm thử đánh giá hành vi của một hệ thống phần mềm tích hợp đầy đủ dựa trên các yêu cầu và thông số kỹ thuật được xác định trước.Đó là một giải pháp cho câu hỏi “nếu hệ thống hoàn chỉnh hoạt động theo các yêu cầu được xác định trước của nó?”

Một số cân…

View original post 2,364 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: