NODEJS

Định nghĩa chính thức trên trang chủ :“Node.js là một trình chạy JavaScript được xây dựng dựa trên V8 JavaScript engine của Chrome.” Node.js là gì ? Node.js là platform mã nguồn mở được phát triển bởi Ryan Dahl một kỹ sư phần mềm sinh năm 1981, ở San Diego, California, USA vào năm 2009.Node.js... Continue Reading →

Bất đồng bộ trong Node.JS

Node.JS (gọi gọn là node) ra đời năm 2009 với mục tiêu có thể dùng ngôn ngữ JS ở back-end, đồng bộ với JS ở front-end để biến JS thành 1 ngôn ngữ full-stack thật sự. Và một trong những ưu điểm vượt trội để node được chú ý tới ngay từ ban đầu chính... Continue Reading →

HỌC THUẬT TOÁN ĐỂ LÀM GÌ >???

Bài viết này sẽ giúp trả lời câu hỏi “Học thuật toán để làm cái gì?”, cũng như có cái nhìn khách quan hơn về thuật toán. Thuật toán còn gọi là giải thuật, bạn có thể đọc ở nhiều nguồn để hiểu thêm về nó. Cụ thể thì nó là một tập hợp hữu hạn các hướng... Continue Reading →

Flutter: Push, Pop, Push

Building UI in Flutter is pretty simple with all the widgets that the framework provides, part of which I covered in my last article. But we can’t just have a beautiful application that does nothing functional. We will be required to move around the application or send data back and forth between screens. In Flutter, navigation... Continue Reading →

Simple steps to build a model using Tensorflow

1. Load data from directory. In here, we will load MNIST sample data from library import tensorflow as tf fashion_mnist = tf.keras.datasets.fashion_mnist (train_images, train_labels), (test_images, test_labels) = fashion_mnist.load_data() 2. Build a Sequential model by stacking layers and compile model = tf.keras.Sequential([     tf.keras.layers.Flatten(input_shape=(28, 28)),     tf.keras.layers.Dense(128, activation='relu'),     tf.keras.layers.Dense(10) ]) model.compile(optimizer='adam', loss=tf.keras.losses.SparseCategoricalCrossentropy(from_logits=True),... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑