JSON Web Key (JWK)

Một JSON Web Key (JWK) là cấu trúc dữ liệu JSON (JavaScript Object Notation) đại diện cho một khóa mật mã.Đặc tả trên cũng định nghĩa cấu trúc dữ liệu JWKS (JSON Web Key Set đại diện cho một tập hợp các JWK).JWK được sử dụng để xác minh chữ ký web - JSON Web... Continue Reading →

【日本語-正規表現】 Sổ tay regular expression

Trong lập trình, biểu thức chính qui thường dùng để validate form input, nhưng chúng ta sẽ quên nó nếu không ghi lại chúng vào đâu đó. Sau đây là một số biểu thức chính qui hay dùng, gồm cả code javascript demo 1. Chứa ít nhất một kí tự số halfsize - 半角数字が含まれる var... Continue Reading →

How to Setup FTP on an AWS EC2 Instance

Installation $ sudo su $ yum install vsftpd -y Configuration sudo sucp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.org Elastic_IP=`curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4` cat << EOF >> /etc/vsftpd/vsftpd.confpasv_enable=YESpasv_addr_resolve=YESpasv_address=${Elastic_IP}pasv_min_port=60001pasv_max_port=60010use_localtime=YESforce_dot_files=YESEOF sed -i -e "/^anonymous_enable/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^dirmessage_enable/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#ascii_upload_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#ascii_download_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#chroot_local_user/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#chroot_list_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^tcp_wrappers/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^connect_from_port_20/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.eonf-cibut "/^xferlog_std_format/s/YES/NO/g"... Continue Reading →

PUPPETEER – CÀO DATA TỪ WEBSITE

Trước khi bắt đầu vào code thì chúng ta tìm hiểu sơ chút lý thuyết Headless browser là gì? Làm được trò gì?  Muốn biết Puppeteer làm được trò gì, ta phải hiểu về khái niệm Headless browser – dịch cho vui là browser không đầu, tức là browser chạy mà không cần giao diện. Ủa chạy... Continue Reading →

Digital Transformation là gì? Xu hướng nào Digital Transformation trong năm 2020?

Digital Transformation là gì?Digital Transformation có nghĩa là chuyển đổi kỹ thuật số là việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới, nhanh và thường xuyên thay đổi để giải quyết các vấn đề thường sử dụng điện toán đám mây, giảm sự phụ thuộc vào phần cứng do người dùng sở hữu nhưng... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑