[Node.js Tutorials for Beginners] – Unit 5: If…else statement in Node.js

Table of Contents 1. If statement 2. If...else statement 3. If...else if...statement 1. If statement The if statement is the fundamental control statement that allows Node.js to make decisions and execute statements conditionally. Syntax The syntax for a basic if statement is as follows if (expression) { Statement(s) to be executed if expression is true;... Continue Reading →

[Node.js Tutorials for Beginners] – Unit 4: Operator in Node.js

Table of Contents 1. Arithmetic Operators 2. Comparison Operators 3. Logical Operators 4. Assignment Operators 1. Arithmetic Operators Assume variable A holds 10 and variable B holds 20 Example: var a = 10 var b = 20 console.log("a + b = " + (a + b)) console.log("a + b = " + (a - b))... Continue Reading →

PHP PEAR Send email sample

1. Installation pear install -a Mail 2. Code sample <?php require_once "Mail.php"; $host = "smtp.awsvietnam.cloud"; $port = 587; $username = "you@your-email-here.com"; $password = "YourPasswordHere"; $from = "website <you@your-email-here.com>"; $to = "Me <to@to-email-here.com>"; $subject = "Hi!"; $body = "Hi,\n\n Test from my website"; $headers = array ('From' => $from, 'To' => $to, 'Subject' => $subject); $smtp... Continue Reading →

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật trong giao tiếp thông thường

Bước 1: Nói “Hajimemashite” Hãy nói “Hajimemashite” (はじめまして) trong lần gặp đầu tiên khi giới thiệu về bản thân nhé! “Hajimemashite” có nghĩa là “Rất vui khi được gặp bạn”. Trong ngôn ngữ tiếng Việt có thể bạn chẳng bao giờ bạn nói thế này vì nghe có vẻ khách sáo, xa lạ. Nhưng đối với văn hóa... Continue Reading →

JSON Web Key (JWK)

Một JSON Web Key (JWK) là cấu trúc dữ liệu JSON (JavaScript Object Notation) đại diện cho một khóa mật mã.Đặc tả trên cũng định nghĩa cấu trúc dữ liệu JWKS (JSON Web Key Set đại diện cho một tập hợp các JWK).JWK được sử dụng để xác minh chữ ký web - JSON Web... Continue Reading →

How to Setup FTP on an AWS EC2 Instance

Installation $ sudo su $ yum install vsftpd -y Configuration sudo sucp /etc/vsftpd/vsftpd.conf /etc/vsftpd/vsftpd.conf.org Elastic_IP=`curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/public-ipv4` cat << EOF >> /etc/vsftpd/vsftpd.confpasv_enable=YESpasv_addr_resolve=YESpasv_address=${Elastic_IP}pasv_min_port=60001pasv_max_port=60010use_localtime=YESforce_dot_files=YESEOF sed -i -e "/^anonymous_enable/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^dirmessage_enable/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#ascii_upload_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#ascii_download_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#chroot_local_user/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^#chroot_list_enable/s/#//g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^tcp_wrappers/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.confsed -i -e "/^connect_from_port_20/s/YES/NO/g" /etc/vsftpd/vsftpd.eonf-cibut "/^xferlog_std_format/s/YES/NO/g"... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑